TEWC CoE 2 correct 

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Дослідження “Демократизація дошкільної освіти України”

Дитячий садок – це перша інституція, де діти набувають досвіду суспільного життя і взаємодіють з однолітками та дорослими. Важливо, щоб дитина зростала в демократії вже з наймолодшого віку. Демократизація дошкільної освіти в Україні необхідна для забезпечення доступності, рівності та якості освіти для всіх дітей, незалежно від їхнього соціального походження, місця проживання або інших факторів. А створене у закладі дошкільної освіти демократичне середовище сприяє формуванню громадянськості, розумінню та прийняттю принципів рівності, толерантності, взаємоповаги.

З березня по червень 2023 року Європейський центр імені Вергеланда (Норвегія) спільно з Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та громадською організацією “Дослідницьке бюро «Соціологіст»” за підтримки Міністерства освіти і науки України (Лист МОН № 4/542-23 від 03.03.2023 року) провели дослідження “Демократизація дошкільної освіти України”.

Актуальність дослідження обумовили декілька чинників: 

1 5

 1. Соціально-економічні трансформації. Розвиток громадянського суспільства, зміни у структурі сімей та міграційні процеси впливають на формування демократичного середовища у закладах дошкільної освіти. 
 2. Політичні чинники. Реформи у сфері освіти, прийняття нових нормативних актів щодо демократизації дошкільної освіти. 
 3. Педагогічні чинники. Зацікавленість педагогів у покращенні своєї професійної діяльності, підвищення їхньої кваліфікації щодо використання демократичних підходів є джерелом дослідницького інтересу та мотивацією для подальшої реалізації принципів демократії в дошкіллі. 
 4. Наукові чинники. Дослідники зацікавлені в розумінні впливу демократичних практик на всебічний розвиток дітей, виявленні ефективних стратегій впровадження демократичних принципів у освітній процес та формування демократичних цінностей у дітей дошкільного віку, аналізі результатів таких змін.
 5. Міжнародний контекст. Участь України у міжнародних освітніх програмах і проєктах підвищує інтерес до порівняльних досліджень і обміну досвідом та передачі найкращих практик. Міжнародні дослідження, звіти та рекомендації щодо демократизації дошкільної освіти стимулюють реалізацію подібних досліджень національного рівня. 

Відповідно, проведене дослідження з демократизації дошкільної освіти є важливим і необхідним для забезпечення якісної освіти, всебічного розвитку дітей та покращення системи дошкільної освіти в Україні загалом. 

Результати дослідження дозволять визначити, які демократичні цінності є найбільш важливими у закладах дошкільної освіти України (рівність, свобода, участь, повага до різноманітності, партнерство, врахування інтересів усіх учасників освітнього процесу та захист їх прав). Також будуть виявлені труднощі та потреби педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації з питань демократизації дошкільної освіти.

2 3

 Мета дослідження – вивчити як демократичні цінності реалізуються в закладах дошкільної освіти України. Для цього вивчалися практики, які допомагають педагогам формувати у дітей демократичні цінності, необхідні для життя в демократичному суспільстві. Також досліджувалися потреби педагогів у професійному розвитку з питань формування демократичних цінностей у дітей.

Дослідження охоплювало чотири основні етапи:

3 2

1) Підготовчий. Були розроблені програма та дизайн дослідження, створені гайди для глибинних інтерв'ю та фокусованих групових інтерв'ю, інструментарій для проведення онлайн-опитування.

2) Організаційний. Були вибрані дослідники, які проводитимуть глибинні інтерв'ю та працюватимуть з фокус-групами, визначені заклади освіти й інформанти для дослідження. Для дослідників організовано тренінг з проведення інтерв'ю та фокусованих групових дискусій, розроблені інструкції для транскрибування.

3) Основний. Проведено 30 глибинних інтерв'ю, 6 фокус-груп та онлайн-опитування на платформі Lemur. 

4) Контрольний етап передбачав узагальнення отриманих результатів та підготовку звіту за результатами дослідження.

Онлайн-опитування працівників закладів дошкільної освіти проводилося з 17 квітня по 19 травня 2023 року. У ньому взяли участь понад 14 тисяч осіб, але після контролю за якістю даних, лише 9,7 тисяч респондентів були включені до остаточного масиву даних. Було зібрано анкети працівників закладів дошкільної освіти з усіх областей України. Найбільше анкет надійшло з Дніпропетровської, Житомирської, Черкаської, Одеської та Київської областей.

5 3

Для отримання повної картини використовувалися кількісні та якісні методи дослідження. Кількісні методи дали змогу зафіксувати спільне, типове у практиках освітян, визначити чинники, які впливають на розповсюдження тих чи інших характеристик. Якісні методи, зокрема, глибинні інтерв'ю, дозволили визначити смислове наповнення соціальних практик, а також поглибити розуміння тих процесів, які супроводжують демократизацію дошкільної освіти або є бар’єрами на шляху її реалізації. За допомогою фокус-груп була можливість з'ясувати, які саме демократичні цінності переважають серед представників закладів дошкільної освіти України і яким чином вони реалізуються, допомагають визначити позитивні або негативні конотації, визначення та контексти досліджуваних понять.

Було охоплено всі області України, а групи учасників були розподілені за макрорегіонами (Центр, Північ, Схід, Захід, Південь) та типом місцевості (місто/село).

Цільові групи дослідження:6 2

 • керівники закладів дошкільної освіти;
 • вихователі закладів дошкільної освіти;
 • помічники вихователів закладів дошкільної освіти;
 • фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників/методичних кабінетів (фахівець ОТГ з дошкільної освіти);
 • науково-педагогічні та педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

У підборі інформантів дослідження було наголошено на різноманітності їхнього досвіду. Враховувалися вік, стаж, місце базування закладу та область роботи в межах кожного макрорегіону. До списку інформантів включалися як ті, що пройшли навчання за курсом "Почути голос дитини: культура демократії в дошкіллі", так і ті, хто не мав з ним знайомства. Пріоритет надавався особам, які не брали участі в попередніх проєктах Європейського центру імені Вергеланда.

Протягом періоду з 20 березня по 30 квітня 2023 року було проведено наступні заходи:

- 30 глибинних інтерв'ю за участі 30 осіб;

- 6 фокус-груп за участі 67 осіб;

- онлайн-опитування (9 133 осіб).

звіт1

Групові інтерв'ю та фокус-групи проводили девять спеціально підготовлених дослідників, які пройшли відповідне навчання. Наразі здійснюється узагальнення отриманих результатів. Детальний звіт очікуйте незабаром. 

Перші результати проведеного дослідження про демократизацію дошкільної освіти в Україні свідчать про необхідність комплексного і систематичного підходу до цього питання з боку уряду, закладів освіти та суспільства загалом. Зокрема, необхідно:

 • Розробити Концепцію демократичного закладу дошкільної освіти, яка враховуватиме принципи доступності, рівності та якості. Ця концепція повинна включати конкретні цілі, завдання та заходи, щоб забезпечити якісну дошкільну освіту, що ґрунтується на принципах демократії.
 • Забезпечити фінансування. Необхідно виділяти достатні кошти на розвиток дошкільної освіти, зокрема на будівництво та реконструкцію закладів, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та придбання необхідного обладнання та матеріалів. 
 • Здійснити професійну підтримку та розвиток педагогічних працівників. Важливо забезпечити професійний розвиток педагогів та інших працівників закладів дошкільної освіти, щоб вони могли надавати якісну освіту дітям з урахуванням принципів демократії. Це може бути здійснено через проведення тренінгів, семінарів та інших форм професійного розвитку. 
 • Створити сприятливе середовища для всіх учасників освітнього процесу. Заклади дошкільної освіти повинні бути безпечними, комфортними та стимулюючими для всіх учасників освітнього процесу. 
 • Залучити батьків та громадськість. Важливо створити механізми для активної участі батьків у процесі прийняття рішень щодо дошкільної освіти. Наприклад, батьківські комітети, консультації та зустрічі з представниками закладів дошкільної освіти та місцевої влади. Батьківська громадськість може вносити свої пропозиції й слідкувати за якістю дошкільної освіти. 
 • Враховувати міжнародний досвід. Україна може вивчати та використовувати передовий міжнародний досвід у сфері демократизації дошкільної освіти. Співпраця з міжнародними організаціями та обмін досвідом з іншими країнами можуть допомогти вдосконалити підходи до розвитку демократичної дошкільної освіти.


4 3

Таким чином, проведене дослідження щодо демократизації дошкільної освіти слугуватиме важливим інструментом для моніторингу й оцінки якості надання освітніх послуг відповідно до європейських показників. Воно надасть базові дані та інформацію про стан демократичного середовища в закладах дошкільної освіти в Україні, що дозволить здійснювати порівняльний аналіз, виявляти тенденції та розробляти стратегії, програми та політики, спрямовані на покращення якості дошкільної освіти та розвиток демократичних цінностей у наймолодших.

Результати дослідження можуть бути використані для розроблення нормативно-правових актів, стандартів та політик, які сприятимуть демократизації дошкільної освіти; оновлення змісту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти, запровадження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розроблення методичних рекомендацій щодо демократизації дошкільної освіти, а також розроблення Концепції демократичного закладу дошкільної освіти. 

Наразі триває підготовка детального звіту за результатами дослідження й розробка рекомендацій для їх практичного застосування. 

Координаторка дослідження,

експертка ВФ "Крок за кроком",

кандидатка педагогічних наук

Ірина Новик

Більше новин... | Підписатися на новини...

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

logos foot new

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив”, Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та Благодійним фондом "SaveEd" за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom coi whitesavED logo white transparent

© 2024 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда