ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Права дітей у школі

П.І.Б. автора: Шепель Iрина Вiкторiвна
E-mail автора: shepel_i@kirschool30.kirovedu.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Загальноосвiтня школа I-III ступенiв №30 Кiровоградської мiської ради мiста Кропивницького
Предмет: іноземна мова
Тема уроку/години спілкування: Шкільне життя
Клас: 7
Мета вправи/заняття: Забезпечити знання про Конвенцію про права дитини (КПД)
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Відповідальність, Впевненість у собі
Очікувані результати:

Учасники стверджують, що права людини завжди слід поважати та захищати;

що суспільство має поважати і захищати специфічні

права дітей. Аргументують, що всі державні установи повинні поважати, захищати  права людини та сприяти їх реалізації.

Навчальні результати з програми навчання:

Учасники описують, розповідають,  запитують та надають інформацію, висловлюють свої враження, почуття та емоції, аргументують свій вибір, точку зору,  просять про допомогу, обмінюються думками,  використовуючи  лексичні одиниці з теми, а також граматичні структури з Modal verbs, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Perfect.

Тривалість вправи: 40 хв
Інструкція для проведення вправи:
  • Почати з короткого огляду Конвенції прав дитини. Запитати, що учасники знають про це. Вказати на настінний плакат і пройтися по основним статтям.
  • Об`єднати учасників за допомогою кольорових цукерок у малі групи з трьох-чотирьох осіб. Цукерки вони беруть із коробки, не заглядаючи в неї. В групи об’єднуються за кольором отриманої цукерки. Роздати конверти з картками із твердженнями. (Картки англійською мовою, якщо треба, то можна  додати і українською, для кращого розуміння).
  • Пояснити   процедуру   алмазного   ранжирування.   Кожна   мала   група   обговорює дев’ять тверджень і розглядає, як часто кожне з тверджень зустрічається у їхньому власному шкільному житті. Потім вони повинні розкласти їх у порядку важливості для них, у формі ромба. Вони повинні покласти найбільш важливе твердження на стіл. Під ним, вони повинні покласти, одне біля одного, два наступних найбільш важливих твердження. Під ними, вони повинні викласти наступні три твердження середньої важливості. Четвертий рядок повинен мати дві картки і п’ятий ряд одну картку-твердження, яке, на їхню думку, було найменш важливим. Таким чином, всі картки лежатимуть у формі алмазу.
  • Дати групам 25 хвилин, щоб обговорити і прийняти рішення про ранжирування.
  • Коли всі групи закінчать роботу, дозволити учасникам ходити по кімнаті, щоб побачити, як кожна група розмістила твердження. Тоді, запросити всіх на пленарне засідання для дебрифінгу.
  • Питання для дебрифінгу:

         1 Чи знали ви свої права до початку нашого уроку? Звідки?

         1  Had  you known all your rights before our lesson started? How did you know      that?

         2  Для чого створили окремі права для дітей?       

         2 Why have the rights for children been created?

         3 Чи важко було визначитися з найголовнішим твердженням? Чому?

         3 Was it difficult to decide on the most important statement? Why?

         4 Які права найчастіше порушуються? Чому?

         4 What rights are most often violated? Why?

         5 Чи можете ви захистити свої права? Як саме?

         5 Can you protect your rights? How exactly?

 

The child has the right to express his / her opinion freely on all issues affecting him/her and the child's opinion should be given due attention. The child has the right to freedom of expression.

The child's right to freedom of thought, conscience and religion must be respected. The child has the right to freedom of association and peace meetings.

No child may be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her personal and family life, housing or correspondence. The child must be protected from unlawful encroachment on his / her honor and reputation.

Parents are primarily responsible for the upbringing and development of the child

The child has the right to education. The state should make primary education compulsory and accessible as well as free for all. School discipline should be introduced according to the child's dignity. Education should be aimed at the development of personality, talents, and abilities, the development of respect for human rights and fundamental freedoms, towards the development of conscious life in a free society in a spirit of peace, friendship, understanding, tolerance, and equality, as well as the development of respect for the natural environment.

The child has the right to rest and leisure to play and freely participate in cultural life and enjoy

art.

The child must be protected from economic exploitation and from work that is dangerous to him / her

life and development. The child must be protected from all forms of sexual exploitation and sexual abuse, the use of children in prostitution or other illegal sexual practices, pornography and

pornography materials

The state is taking all possible measures to protect and care for children affected by armed conflict.

Every child charged with an offense or a crime must be presumed innocent until his or her fault

not proven to have legal assistance that will represent his / her case, and not force testimony or

guilty plea, having his / her personal life that is fully respected and treated in accordance with his /

her age, circumstances and well-being. Neither the death penalty nor life imprisonment, which do not provide opportunities dismissals are not intended for crimes committed by children under the age of 18 years.

 

.
Дитина має право вільно висловлювати думку з усіх питань, що зачіпають його/її, і думці дитини має бути приділена належна увага. Дитина має право на свободу вираження поглядів.

Право дитини на свободу думки, совісті і релігії має поважатися. Дитина має право на свободу асоціації та мирних зборів.

Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в його/її особисте і сімейне життя, житла чи листування. Дитина повинна бути захищена від незаконного посягання на його/її честь і репутацію.

Батьки несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини.

Дитина має право на освіту. Держава повинна зробити початкову освіту обов'язковою і доступною, а також безкоштовною для всіх. Шкільна дисципліна повинна бути введена відповідно з гідністю дитини. Освіта повинна бути спрямована на розвиток особистості, талантів і здібностей, на розвиток поваги до прав людини і основних свобод, у напрямку розвитку свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, взаєморозуміння, терпимості і

рівності, а також на розвиток поваги до природного середовища. 

Дитина має право на відпочинок і дозвілля, щоб гратися і вільно брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом.

Дитина повинна бути захищена від економічної експлуатації та від виконання роботи, яка є небезпечною для його/її життя і розвитку. Дитина повинна бути захищена від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуального насильства, використання дітей в проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці, у порнографії та порнографічних  матеріалах.

Держава вживає всіх можливих заходів для захисту та догляду за дітьми, які постраждали від збройних конфліктів.

Кожна дитина, звинувачена у скоєнні правопорушення або злочину, повинна вважатися невинною, поки її провина не доведена, мати юридичну допомогу, яка представлятиме його/її справу, а не примушувати до дачі свідчень чи визнання вини, мати його/її особисте життя, яке повністю поважають, і розглядається в порядку, відповідно його/ її віку, обставин та благополуччя. Ні смертна кара, ні довічне тюремне ув'язнення, які не передбачають можливості

звільнення, не призначаються за злочини, вчинені дітьми у віці до 18 років.

 

 

Підсумок за результатами проведення вправи:

Діти розуміють, шо права людини завжди слід поважати та захищати. Суспільство має поважати і захищати специфічні права дітей.

Використані джерела:

 Посібник з освіти дітей правам людини «Компасіто»  «Права дітей», (с.263-267), Рамка компетентностей для культури демократії 

Ключові слова: Права, обов`язки, вiдповiдальнiсть

Вправа сприяє ознайомленню та  усвідомленню учнями своїх прав у школі  в контексті Конвенції про права дитини (КПД),  вчить не порушувати і поважати права інших

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2020 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда